YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Informace o YMCA Setkání

Členství v YMCA Setkání

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 6.12.2011

YMCA Setkání mají podle svých stanov členství běžné a činné. Práva a povinnosti, způsob přijímání a evidence členů jsou popsány ve stanovách sdružení (viz níže výňatek ze stanov).

Valná schůze YS rozhodla na svém zasedání 26.3.2011, že za členy sdružení budou přijímáni především ti zájemci o členství, kteří  se aktivně na činnosti sdružení podílejí, nebo o takovou službu projeví konkrétní zájem účastí na školení a přípravě na takovou službu (např. VPS, pečovatelé, vedoucí vybraných akcí nebo programů, jiní dobrovolníci...). Členský poplatek činí 100,- Kč za osobu na kalendářní rok. Nevýdělečně činní jsou od poplatku osvobozeni.

Všichni zájemci o podporu našeho sdružení a jeho programů se mohou zapojit také jako členové Klubu přátel YMCA Setkání.

Výňatek ze stanov občanského sdružení YMCA Setkání

§5 Členství v sdružení 

1. Členem se může stát každá fyzická osoba bez rozdílu pohlaví, věku, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.

2. Fyzická osoba se stává členem přijetím její žádosti výborem sdružení, nebo jím pověřeným zástupcem.

3. Výbor, nebo jím pověřený zástupce, může odmítnout přijetí přihlášky, pokud existuje reálné nebezpečí škodlivého působení na mladé lidi nebo na činnost sdružení.

4. Členství ve sdružení je nepřevoditelné na jinou osobu. Členství končí vystoupením, úmrtím, nebo vyloučením člena ze sdružení.

5. Výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává členské povinnosti. 

§6 Práva a povinnosti členů

1. Práva členů:

a) účastnit se činnosti 
b) být pravidelně informován o dění ve sdružení
c) užívat výhod člena, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)
d) podávat podněty orgánům sdružení a obdržet odpověď na svůj podnět.

2. Povinnosti členů:

a) platit členské příspěvky
b) zachovávat dobré jméno YMCA 

§7 Členství běžné a činné

1. V rámci sdružení YMCA Setkání existuje dvojí typ členství:

a) členství běžné,
b) členství činné.

2. Výbor sdružení je povinen vést seznam činných a běžných členů.

3. Běžným členem je ten člen, který na sebe nevezme odpovědnost činného člena, chce se však účastnit práce sdružení, podílet se na aktivitách, které mu členství umožňuje, a který respektuje poslání sdružení.

4. Činným členem se může stát ten běžný člen, který dosáhl věku 16 let, přijal za své poslání sdružení, vyjádřené v §2 a §3 těchto stanov, sdružuje se ke křesťanské službě ve sdružení a účastní se práce sdružení nejméně po dobu tří měsíců, a který složí slib činného člena.

5. Činní členové nesou odpovědnost za naplňování poslání sdružení a za hledání cest, jak tato poslání přenášet do praktického života. Vedou sdružení a přitom naplňují zásadu křesťanského vedení práce sdružení, které je otevřené všem, a slouží každému bez ohledu na to, zda je nebo není křesťan.

6. Činný člen má právo volit a být volen do řídících a kontrolních orgánů sdružení.

7. Každý uchazeč o činné členství skládá slib činného člena:

„Znám cíle a poslání YMCA - Křesťanského sdružení mladých lidí. Věřím, že Ježíš Kristus je Boží Syn a Spasitel, chci jej následovat, sloužit mu a poslouchat ho. Chci s jeho pomocí ve svém životě, v myšlení, mluvení jednání, v práci i ve volném čase uskutečňovat a šířit jeho evangelium, sloužit bližním a zastávat se všech, jimž se děje křivda a bezpráví. Zavazuji se v YMCA aktivně pracovat, dbát o její dobré jméno a žít v bratrské lásce s ostatními členy.”

8. Uchazeče o činné členství přijímá výbor sdružení nebo jím pověřený zástupce.

9. Výbor nebo jím pověřený zástupce má právo odejmout činné členství členovi, pokud se po dobu delší než šest měsíců neúčastní práce sdružení, aniž by mu bránily závažné důvody, nebo svým jednáním porušuje slib činného člena. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné.

10. Sekretářem sdružení se může stát pouze činný člen.

11. Člen, kterému bylo odňato činné členství, se stává členem běžným. 

zatížení serveru