YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Informace o YMCA Setkání

Táborový řád YMCA v ČR

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 17.4.2024

Táborový řád YMCA v ČR

 

§ 1 poslání táborů ymca

 1. YMCA je křesťansky orientované, dobrovolné, nepolitické a nevýdělečné sdružení, které usiluje o to, aby mladí lidé žili plnohodnotným životem. Harmonickým rozvojem tělesné, duševní a duchovní stránky člověka chce YMCA přispívat ke zdravému, odpovědnému a radostnému životu lidí ve společnosti. Tábory YMCA jsou jednou z důležitých forem práce, které pomáhají tento úkol naplňovat.

 

§ 2 základní ustanovení

 1. Táborem ve smyslu tohoto řádu se rozumí:
 1. organizovaný pobyt 6 a více dětí nebo mladých lidí (kromě vedoucích) ve věku do 26 let na dobu delší než 6 dní (pokud je počet účastníků tábora ve věku do 18 let 6 a více, jedná se o tábor dle § 2. 1. b),
 2. organizovaný pobyt 6 a více dětí nebo mladých lidí (kromě vedoucích) ve věku do 18 let na dobu delší než 6 dní (pokud je počet účastníků tábora ve věku do 15 let 6 a více, jedná se o tábor dle § 2. 1. c),
 3. organizovaný pobyt 6 a více dětí ve věku do 15 let na dobu delší než 4 dny
 4. organizovaný pobyt 6 a více dětí ve věku do 15 let s nejméně jedním rodičem nebo zákonným zástupcem na dobu delší než 4 dny – tzv. rodinné tábory (je-li mezi účastníky tábora jedno dítě ve věku do 15 let, které nemá na táboře svého rodiče nebo zákonného zástupce, jedná se o tábor dle § 2. 1. c). Pro tento typ táborů platí ustanovení Řádu táborů YMCA s přihlédnutím ke specifikům rodinných táborů.
 1. Tábory pro děti a mládež zřizuje YMCA v ČR, kolektivní člen YMCA v ČR nebo přidružený člen YMCA v ČR (dále jen pořadatel).

 

§ 3 povinnosti pořadatele tábora

 1. Pořadatel tábor připravuje, organizuje, svým jménem provozuje a po všech stránkách za něj odpovídá v souladu s platnými právními předpisy.
 2. Pořadatel dbá, aby obsah a programové formy odpovídaly zásadám a cílům YMCA v ČR ve smyslu jejích stanov a VVP.
 3. Pořadatel schvaluje záměr konat tábor, jmenuje hlavního vedoucího tábora, zástupce hlavního vedoucího a hospodáře, uzavírá s nimi na dobu přípravy a realizace tábora Příkazní smlouvu dobrovolníka opravňující je jednat jménem provozovatele při organizaci tábora.
 4. Pořadatel uzavírá s vedoucími a pracovníky Příkazní smlouvu dobrovolníka, dohody o provedení práce, dohody o hmotné odpovědnosti a další dohody a smlouvy potřebné k přípravě a chodu tábora.
 5. Pořadatel projednává a předem schvaluje návrh rozpočtu tábora a uzávěrku po ukončení tábora.
 6. Pořadatel zodpovídá za přípravu vedoucích na školení zejména ze zásad bezpečnosti, požární ochrany, hygienických požadavků na provoz tábora a zásad poskytování první pomoci.
 7. Pořadatel zodpovídá za to, že hlavní vedoucí tábora absolvoval kurz přípravy vedoucích pořádaný organizací s akreditací vzdělávacích programů MŠMT ČR. V případě, že se jedná o tábor dle § 2. 1. a), je možné nahradit výše uvedenou podmínku jedním z následujících kvalifikačních předpokladů:
 1. absolvování střední školy, vyšší odborné školy nebo vysoké školy pedagogického směru,
 2. absolvování studia tzv. pedagogického minima na příslušné škole.
 1. Pořadatel zodpovídá za materiální a hygienický stav tábora. Zajišťuje vybavení tábora a vytváří podmínky pro práci vedoucích.
 2. Pořadatel ohlašuje záměr pořádat tábor YMCA v ČR – ústředí na formulářích a v termínech uvedených ve směrnici O06_Kalendář povinností KČ YMCA a P06_Hlášení táborů.
 3. Tábory dotované z MŠMT musí mít tuto skutečnost uvedenou ve svých materiálech, např. i uvedením loga MŠMT. Využití dotace a vyúčtování dotace musí být provedeno v souladu s podmínkami MŠMT a dle směrnice E05_Rozdělováníi čerpáni a vyúčtovávaní dotace MSMT.

 

§ 4 personální zabezpečení tábora

 1. Vedení tábora tvoří hlavní vedoucí tábora, zástupce hlavního vedoucího tábora, hospodář a zdravotník. V žádném táboře YMCA nesmí být méně než dvě osoby, z nichž jedna je starší 21 let a jedna starší 18 let. Funkce, které zastávají, mohou být v souladu s obecně platnými předpisy kumulovány, přičemž funkce hlavního vedoucího tábora je neslučitelná s funkcí zdravotníka. Podle potřeby mohou být pořadatelem jmenováni další vedoucí a pracovníci.
 2. Hlavní vedoucí tábora YMCA musí být starší 21 let a od 1. 1. 2007 zároveň musí být i činným členem YMCA v ČR. Musí být zárukou, že tábor bude veden v duchu poslání a cílů YMCA, musí mít praktické i teoretické znalosti práce s dětmi, musí mít praxi v činnosti na táborech, musí znát všechny potřebné předpisy pro výkon své funkce na táboře. Musí splňovat podmínku podle § 3. 7. tohoto řádu.
 3. Zástupce hlavního vedoucího tábora musí být starší 18 let. Musí být zárukou, že tábor bude veden v duchu poslání a cílů YMCA, musí mít praktické i teoretické znalosti práce s dětmi, musí mít praxi v činnosti na táborech, musí znát všechny potřebné předpisy pro výkon své funkce na táboře. Přebírá v nepřítomnosti hlavního vedoucího tábora jeho pravomoci, povinnosti a odpovědnost.
 4. Hospodář tábora musí být starší 18 let. Musí mít odborné předpoklady a musí být bezúhonný. Musí mít organizační schopnosti. Je odpovědný za nakládání s finančními prostředky a inventářem tábora.
 5. Zdravotník tábora musí být starší 18 let. Kvalifikace zdravotníka je stanovena příslušným právním předpisem.

 

 § 5 práva a povinnosti účastníků, vedoucích a pracovníků v táboře

 1. Práva a povinnosti účastníků tábora je pořadatel tábora povinen vyhlásit v souladu s obecnými právními normami, Řádem táborů YMCA a dalšími interními předpisy YMCA. Tato pravidla jsou zpracována do táborového denního řádu, s nímž jsou včas a vhodnou formou seznámeni všichni účastníci tábora (u dětí i jejich zákonní zástupci). Hrubé nebo opakující se porušení těchto pravidel může vést k vyloučení z tábora.
 2. Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají právo na vytvoření podmínek k řádnému výkonu své práce na táboře. Mají právo na pomoc od vedení tábora v otázkách, které přesahují jejich pracovní úkoly. Mají také právo se vyjadřovat k chodu tábora a přispívat k řešení výchovných problémů.
 3. Všichni vedoucí a pracovníci v táboře mají tyto povinnosti:
 1. Dodržovat tento Táborový řád YMCA, příslušné právní předpisy, táborový řád, denní řád v táboře,
 2. řídit se příkazy vedení tábora i v plnění mimořádných úkolů, které vyplynou z potřeby,
 3. dodržovat výchovné zásady ve vztahu k dětem a dobré vztahy se všemi vedoucími v táboře,
 4. odevzdat při nástupu do tábora doklady o zdravotní způsobilosti,
 5. být příkladem v chování i jednání,
 6. dodržovat zákaz kouření a pití alkoholických nápojů v době konání tábora při kontaktu s dětmi,
 7. být v době konání tábora 24 hod. denně připraven řešit mimořádné situace,
 8. dbát na bezpečnost a zdraví u sebe i u svěřených dětí,
 9. nevzdalovat se z tábora a nepřijímat v táboře soukromé návštěvy bez vědomí a souhlasu hlavního vedoucího tábora,
 10. účastnit se aktivně tvorby programu,
 11. převzít inventář nutný k výkonu činnosti v táboře, řádně o něj pečovat a v pořádku jej vrátit,
 12. chránit veškerý inventář a zařízení tábora před poškozením nebo zničením.

 

§ 6 programové a výchovné zásady

 1. Zásady vedení tábora musí vycházet z poslání a cílů YMCA a všichni vedoucí musí volit formy práce, které s nimi nejsou v rozporu.
 2. Na základě těchto zásad zpracovává hlavní vedoucí tábora spolu s ostatními vedoucími program tábora s přihlédnutím na věk dětí a jejich specifické potřeby.

 

§ 7 hlášení táborů

 1. Pořadatel je povinen tábor řádně a včas nahlásit YMCA v ČR dle § 3. 9. S hlášením pořadatel písemně doloží (uvedením čísla osvědčení), že hlavní vedoucí tábora splňuje podmínku podle § 3. 7. tohoto řádu.
 2. Neohlášení akce, která splňuje dle § 2. 1. tohoto řádu kritéria tábora, bude mít následující důsledky:
 1. pořadatel akce nemá nárok na právní či jinou pomoc YMCA v ČR v krizových případech,
 2. není možné požadovat poskytnutí finančních prostředků z dotace MŠMT ČR,
 3. akci nebude možné zahrnout do hodnocení v rámci systému vnitřních grantů YMCA.
 1. Po ukončení tábora zašle pořadatel Závěrečnou zprávu o táboře na YMCA v ČR, dle směrnice P06_Hlášení táborů.

 

§ 8 mimořádné události

 1. Pořadatel tábora je povinen seznámit hlavního vedoucího tábora a jeho zástupce s kontakty na odpovědné zástupce pořadatele a GS YMCA v ČR pro případ mimořádných událostí.
 2. Hlavní vedoucí tábora je povinen neprodleně informovat pořadatele, GS YMCA v ČR a dle povahy mimořádné události i příslušné orgány (policie, hasiče, lékaře, místní úřad apod.) v následujících situacích:
 1. hromadný úraz,
 2. úmrtí,
 3. vážné poškození zdraví,
 4. epidemie, závažné infekční nebo hromadné onemocnění,
 5. výskyt živelní katastrofy, která vážně narušila chod tábora (povodeň, vichřice, požár atp.),
 6. trestný čin ve smyslu Trestního zákona dotýkající se tábora nebo jeho účastníků,
 7. ukončení tábora v jeho průběhu.
 1. Pořadatel, v případě jeho nedostupnosti hlavní vedoucí tábora, jsou oprávněni obrátit se na GS YMCA v ČR se žádostí o pomoc i v případě ohrožení chodu tábora, které nejsou schopni sami vyřešit.

 

§ 9 kontroly táborů

 1. Kontrolu táborů YMCA mohou provádět osoby pověřené pořadatelem, zástupci místní samosprávy, zástupci státního dozoru (hygiena, lesy, ochrana přírody, správce vodního toku, hasiči) a Policie ČR. Uvedené osoby mají volný přístup do tábora. Ostatní osoby mohou do tábora vstoupit jen se souhlasem hlavního vedoucího tábora. Delší pobyt cizích osob v táboře je nevhodný a děje se na vlastní odpovědnost hlavního vedoucího tábora.
 2. O kontrole se sepíše zápis podepsaný hlavním vedoucím tábora a kontrolující osobou. Zápisy z kontrol jsou přílohou závěrečné zprávy tábora.
 3. Zjistí-li kontrola hrubé nedostatky ohrožující bezpečnost a zdraví účastníků tábora, které není možno na místě odstranit nebo které nemůže hlavní vedoucí tábora odstranit, případně jde-li o podezření ze spáchání trestného činu, uvědomí hlavní vedoucí tábora neprodleně pořadatele tábora a GS YMCA v ČR.
 4. Pořadatel tábora spolu s GS YMCA v ČR hledají řešení pro zajištění dalšího průběhu tábora. Podle povahy zjištěných nedostatků je pořadatel tábora povinen v souladu s obecně závaznými právními předpisy oznámit zjištěné skutečnosti příslušným orgánům (lékař, hygienická stanice, policie apod.).
 5. Po vyčerpání všech možností, není-li možné dostupnými prostředky zajistit bezpečný provoz tábora, je pořadatel nebo GS YMCA v ČR po dohodě s pořadatelem oprávněn ukončit tábor. O ukončení tábora vyhotoví protokol, který předá ÚV YMCA v ČR.

 

 

zatížení serveru