YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Informace o YMCA Setkání

GDPR - Informace o zpracování osobních údajů v YMCA Setkání

kopírovat odkazautor výbor YMCA Setkání, 25.5.2018

Platnost od: 25. 5. 2018, verze PDF

YMCA Setkání, IČ: 26531135 se sídlem Talichova 53, 623 00 Brno email: setkani@ymca.cz (dále YS) je správcem osobních údajů. Ohledně osobních údajů o členech je YMCA Setkání společným správcem spolu s YMCA v České republice (dále YČR), IČ: 00499498, se sídlem Na Poříčí 12, Praha 1, email: sekretariat@ymca.cz.

1) Zpracovávané údaje a účely zpracování

YS shromažďuje osobní údaje o svých členech a účastnících akcí, které pořádá. Zpracovává zejména identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, adresa, datum narození, telefon, email, …) a to o všech svých členech a účastnících akcí a rodičích nezletilých účastníků pro účely pořádání a dokumentace akcí (např. táborů), vedení evidence členů a účetnictví.

Pro účely pořádání svých akcí zpracovává YS údaje o zdravotním stavu a požadavcích účastníků na stravování, ubytování atd. s ohledem na jejich potřeby a možnosti. Pro rodinné a dětské tábory a podobné akce zpracovává YS navíc údaje o zdravotním stavu vyžadované zákonem č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví (posudky lékaře, zdravotnický deník). Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo YMCA Setkání.

Hnutí YMCA rozlišuje běžné a činné členství. Činní členové mimo jiné vyjadřují ve slibu činného člena své křesťanské náboženské vyznání. Aby YS rozlišila členy, musí evidovat údaje o typu členství a text slibu. Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo subjekty společných správců.

YS zpracovává o účastnících svých akcí také údaje o jejich příslušnosti k církvi a aktivitě v církvi. Důvodem jepotřeba jejich účelného zařazení do programových skupin nebo aktivit. Tyto údaje nejsou zpřístupněny mimo YMCA Setkání.

Pokud jste zaslali nějakou platbu, YS eviduje pro účely účetnictví údaje o této platbě (např. odchozí účet a údaje, které jste k platbě zadali).

Uvedené údaje jsou dále zpracovávány za účelem Vás informovat o dění v YMCA, o nabídkách aktuálních akcí, brigád, zahraničních pobytů, dobrovolnických aktivit, občanských výzev týkající se celosvětového hnutí YMCA, což tvoří oprávněný zájem YS a to i po skončení akce, které jste se účastnil/a.

YČR jako společný správce údajů o členství za účelem evidence členů zpracovává identifikační, kontaktní údaje členů a rozlišení na běžné a činné členy. Dále pak nutné údaje o účastnících aktivit pro dokumentaci dotovaných projektů.

2) Právní základ zpracování

Právní základ zpracování Vašich osobních údajů nebo údajů Vašich nezletilých dětí: (a) jako členů je členský vztah vůči YS a vůči YČR; (b) jako účastníků akcí je Váš vztah účastníka akce k YS jako k organizátorovi akce; (c) týkající se zdravotního stavu je zákon o ochraně veřejného zdraví; (d) je zákon o účetnictví, (e) je oprávněný zájem YS na možnosti Vás kontaktovat a informovat o aktivitách v YMCA.

3) Příjemci osobních údajů

Identifikační, kontaktní údaje o členech a typu členství jsou sdíleny společnými správci YS a YČR. Identifikační a kontaktní údaje o členech a účastnících akcí mohou být poskytnuty subjektům, od kterých čerpáme prostředky na provoz a pořádání akcí (např. YČR, ministerstva, kraje, a případné další subjekty), pokud jsou tyto údaje pro poskytnutí dotace vyžadovány. Osobní údaje lze zpřístupnit subjektům nebo orgánům, které jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy oprávněny po správci požadovat sdělení osobních údajů (např. policie, hygiena, ubytovací zařízení). Správci neposkytují osobní údaje subjektům do třetích zemí.

4) Způsob zpracování

Osobní údaje jsou součástí automatizovaného systému evidence dat a dokumentace o účastnících, členech a akcích, do kterých je umožněn přístup pouze pověřeným členům, dobrovolníkům a pracovníkům správce, kteří tyto materiály potřebují pro uvedené účely.

Údaje z přihlášek na aktivity, které byly vytvořené pomocí webové aplikace pro přihlašování provozované YS, jsou zpracovávány automatizovaně v tomto systému.

YS neprovádí automatizované rozhodování (včetně profilování) na základě zpracovávaných údajů.

5) Doba zpracování

Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytně nutnou, po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy (např. zákon o účetnictví), případně po dobu, než uplynou příslušné lhůty stanovené pro uplatnění či ochranu práv správce.

6) Zpřístupnění a aktualizace údajů

Pokud se domníváte, že o Vás správce eviduje nepřesné údaje, musíte tuto skutečnost správci oznámit a správce je povinen údaje opravit.

Jste oprávněni požadovat po správcích informace o zpracování Vašich osobních údajů, které Vám bez zbytečného odkladu předá YS nebo YČR; požadovat opravu či doplnění svých osobních údajů, výmaz či omezení zpracování (tímto však nesmí být dotčena zákonná povinnost správců osobní údaje zpracovávat); vznést námitku proti zpracování, prostřednictvím kontaktů uvedených na webu www.setkani.org, www.ymca.cz nebo v záhlaví tohoto dokumentu.

V případě, že máte pochybnosti o zákonnosti zpracování osobních údajů, můžete podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

7) Legislativa

Zpracování osobních údajů se řídí platnými právními předpisy, zejména Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů.

YMCA Setkání, Talichova 53, 623 00 Brno, IČ: 26531135
www.setkani.org, setkani@ymca.cz, 731 625 615

zatížení serveru