YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Informace o YMCA Setkání

Směrnice k přijímání členů YMCA Setkání

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 6.12.2011

Členství v YMCA Setkání
směrnice číslo 1-2017

  Podle stanov je dvojí členství:

  • běžné
  • činné

Běžné členství

- vzniká schválením vyplněné přihlášky výborem, nebo pověřenou osobou. 

Přihláška bude poskytnuta/nabídnuta každému, kdo:

  • projeví motivovaný (zdůvodněný) zájem stát se členem YS

Přihláška je evidována a archivována pověřenou osobou, která vede seznam běžných i činných členů. 

Činné členství

- vzniká složením (podepsáním) slibu činného člena, který je součástí přihlášky činného člena

Možnost stát se činným členem bude nabídnuta každému, kdo:

  • je běžným členem sdružení alespoň 3 měsíce a
  • zúčastní se školící akce, která připravuje na aktivní činnost v YS
  • začne se věnovat dlouhodobé aktivní činnosti ve sdružení a
  • splňuje ostatní podmínky dle stanov

Přihláška je předložena k přijetí (výborem nebo pověřenou osobou) a následně bude evidována a archivována pověřenou osobou, která vede seznam běžných i činných členů. 

Činné členství zaniká dle stanov §7 odst.6 – rozhodnutím výboru nebo pověřené osoby, pokud se po dobu delší než 6 (obvykle však 12 a více) měsíců neúčastní práce sdružení, aniž by mu bránily závažné důvody, nebo pokud svým jednáním porušuje slib činného člena. Proti tomuto rozhodnutí je možné odvolání. 

Člen, kterému bylo odňato činné členství nebo se ho dobrovolně vzdal, se stává členem běžným (§7 odst.8).
Současně je vyřazen z mailové konference MS-VPS. O ukončení činného členství je člen informován výborem nebo jím pověřenou osobou. 

Běžné členství zaniká rozhodnutím výboru, pokud prokazatelně neplní své členské povinnosti dle stanov (§ 6 odst.6 a 7). 

Výbor nebo jím pověřená osoba provádí obvykle 1x ročně revizi evidence členů, kdy vyhodnocuje aktuálnost členství evidovaných osob a soulad členství s podmínkami stanovenými ve stanovách.  Na základě provedené revize výbor rozhoduje o  změnách.  

Schváleno výborem YMCA Setkání
v Olomouci,  16.5.2017

 

Změna na webu provedena 30.1.2018

zatížení serveru