YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

NACHAMU, NACHAMU AMI (Těšte, těšte můj lid)

autor Miloš Vyleťal, 14.11.2020

Hudba: Shlomo Carlebach        "Nachamu, Nachamu Ami..."
Zpěv: Neshma Cartebach
Choreografie: Komunita Blahoslavenství (Dolany, 2020)

Text:  Izaiáš 40, 1-2

Nachamu, Nachamu Ami,
Těšte, těšte můj lid,

Yomar Elokaychen,
praví váš Bůh.

Dabru Al-Lev Yerushalayim,
Mluvte k srdci Jeruzaléma,

V´Keeru Eleha,
A ohlašujte mu:

…že už skončila jeho poroba a jeho vina je splacena…

 

Vysvětlivky, poznámky:

Je to modlitba gesty a tancem.

Jedná se o modlitbu přímluvy. Skrze tělo a obzvlášť ruce – vyjadřující zvolávání Boží útěchy na lid, který byl dlouhá léta zkoušený. Jeruzalému je odpuštěna jeho nepravost, skončila doba jeho soužení.

Modlitba gesty může být i přímluvou za nás osobně, nebo i přímluvou za ty, kteří jsou v soužení – bolestech, ztrátách, beznaději, smutku, osamělosti…

 

Kroky, gesta a jejich význam:

Začátek: předehra, modlitba začíná až zpěvem.

Ruce natažené dlaněmi ven, pohupy (vpravo- vlevo) = ruce „hladí“, potěšují= útěcha.

KSK  vpravo, dlaně natažené a kruhovitý, jemný pohyb = konejšení.

Pohup vlevo, natažené ruce dlaně ven, nad hlavou, otočka vlevo = voláme k Hospodinu o milost.

Dlaně otočené k tváři, ruce ve vertikále před tvář = zahalení se do Boží milosti.

Výkrok vpravo, ruce roztahujeme do obou stran najednou, dlaně ven =„ utěšují, hladí“. Roztažené ruce vpravo a vlevo, můžou představovat taky = horizontálu kříže.

Ruce v gestu nad hlavou („nabírají“) a ve vertikále klesají před tváří, dlaně semknuté v pěst před oči = vztahujeme Boží přítomnost, útěchu na sebe.

Gesto na pravém boku (vykloníme se vpravo) - roztaženými  dlaněmi od sebe „hladíme“ = vzýváme útěchu od Boha … aby se útěcha dostala k srdci Jeruzaléma .

Pohup v kolenou, PR vpřed, LR vlevo (vykloníme se vlevo), zahalujeme se dlaněmi, klesají ve vertikále před tvář.

Zakončení:

2 x „hlazení dlaněmi“ na pravém boku. 
Pohup vlevo, obě  ruce nahoru nad hlavu, ke chvále.
2 x otočka vpravo.
Ruce pomalu klesají s otevřenými dlaněmi před tváří, zakončí otevřenými dlaněmi podél těla.

 

K přesnějšímu pochopení je potřebné se podívat na video záznam.

zatížení serveru