YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

SHIR MOSHE (Mojžíšova píseň)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 17.12.2019

 

Hudba:  Jonathan Settel                                                                   Hudební nahrávka: zde
Text: inspirován Ex 15(1-19) – přechodem Izraelců Rudým mořem z Egypta do zaslíbené země.
Choreografie:  Komunita Blahoslavenství, Dolany 2019

Píseň o Hospodinově vítězství

Hospodin je moje síla, stal se mou spásou!
Tvá pravice Hospodine mocně zničila nepřátele!

Refr.: Hoo,hoo,hoo,hoo, hou!

Zpívám, zpívám Hospodinu,
že učinil mocné skutky!

Chci ho vyvyšovat!
Hospodina, v Jeho velkoleposti!

Hospodin je bojovný rek,
Hospodin je jeho jméno!

Faraonovy vozy a jeho vojsko
svrhl do moře!

Refr.:  Hoo,hoo,hoo,hoo, hou!

 

Vysvětlivky, kroky, gesta:

„Píseň o Hospodinově vítězství“ zpíval Mojžíš a synové Izraele Hospodinu, po přechodě Rudého moře.

Vyznávali“ …: Ex 15 (1-19)…

= je to oslavná píseň, plná chvály a obdivu. Jaký je Bůh Hospodin, ve svých skutcích, svatosti, moci, milosrdenství a síle.

Zajímavé je, že dál v textu Ex 15 (20-21) je obraz Mirijam, prorokyně, sestry Árona, která spolu s ženami vyšly za ní s bubínky  v tanečním reji. Mirijam střídavě s muži prozpěvovala: „Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do moře koně i s jezdcem.“ Je to doklad, potvrzení, že ženy se účastnily tancem, hudbou a zpěvem této velkolepé oslavy. Že tím taky veřejně vyjadřovaly své prožívání víry, modlitby, radosti a duchovního zápalu pro Hospodina.

Tanec hudbou a rytmem vyjadřuje bojovnost, odhodlání, sílu a statečnost. Tanec je kruhový, tančí se samostatně – bez úchytu.

Zpěv – text  písně se  střídá v hebrejštině a angličtině.

Kroky: maim, jemenit, příšlapy, pohupy,otočky, půlotočky…

Gesta rukou, ohnutou v pravý uhel,  pohybem směrem vzhůru, vyjadřují a potvrzují, že Hospodin je obdivuhodný a velkolepý Bůh, ke kterému se přiznávají, vztahují :

„Kdo je mezi bohy jako ty Hospodine?“ (Ex 15,11).

„Hospodin kraluje navěky a navždy.“ (Ex 15,18).

Gesto „zahalování“: ruce dlaněmi ven zdviháme bokem těla nad hlavu Nad hlavou otočíme dlaně dovnitř k tváří a spouštíme ruce před tělem směrem dolu = Boží milost, přítomnost a požehnání, do které se zahalujeme, jako do pláště. Toto gesto v tanci taky vyjadřuje – že si tanečníci uvědomovali, že nestačí jenom jejich síla a bojovnost, ale potřebují a přijímají Boží ochranu, milost, požehnání a vedení.

 

Pro úplnost a srozumitelnost kroků se podívejte na videozáznam tance.

zatížení serveru