YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Židovské biblické tance

ELIJAHU  HANAVI (Prorok Elijáš)

kopírovat odkazautor Miloš Vyleťal, 27.1.2019

Hudba:  Nachamia Sharabi                                           Hudební nahrávka: zde
Zpěv: Yedil Verdiger
Choreografie: Eliyahu Gamliel (1968)

Text:
Prorok Elijáš

Prorok  Elijáš,
Elijáš Tišbejský,
Elijáš Gileadský.
Za našich dnů (brzo) přijde k nám s Mesiášem,
synem Davidovým.

Elijáši, řekni dost mým těžkostem.
Ochraňuj mě víc, než kdejaký poklad,
obleč horlivost, divy mi ukaž,
tvé nohy budou přebývat v úžasné zemi.

Refr.:
Elijáši proroku,
Elijáši Tišbejský!
Osviť mou cestu.
Elijáši, obnov moji radost
a žehnej mému obydlí.

Navrať, prosím, mé syny do země otců,
nový chvalozpěv z nebes v poušti
ať je jim příjemný a cesta upravená.
Přiveď mého vykupitele a s ním chválu,
přiveď mého vykupitele a s ním chválu.

Ze všech končin, prosím,
shromáždi rozptýlené a pouta vězňům otevři.
Jeruzalém bude přebývat v bezpečí
a nový duch bude vanout v mé zemi.
A nový duch bude vanout v mé zemi…

 Vysvětlivky, poznámky, gesta:

Židé věřili, že dříve, než přijde Mesiáš, zjeví se Elijáš. Proto vzývají Elijáše a očekávají mocné činy, ochranu, požehnání a obnovu.

Tanec se tančí na svátek PESACH (Pascha = přejítí).

Čteni je u sederové večeře – slavnostní tabule tohoto svátku. Je naplněním mitzvach (přikázání), každému Židovi, aby řekl svému synu o osvobození Židů z otroctví v Egyptě, jak je psáno v Toře a Ex 13,8.

Pesach= židovské velikonoce. Svátek nekvašených chlebů, trvá 7 dnů. Slaví se každý rok 14. dne měsíce abibu-nisanu (2 Mojž 12,42; 3 Mojž 23,5).
Není jenom připomínání osvobození v minulosti, ale zůstává přislíbením budoucí spásy.

Kroky a gesta tance:

Tanec je kruhový, společný. Má dlouhou předehru.

Kroky začínáme tančit spolu, po kruhu vpravo – úchop dolu. Střídáme kroky maim, čerkesie, křížení vpřed… taky se mění rychlost kroků (pomalé, rychlé).

V další sekvenci tančíme samostatně na střed S (luskáme prsty před sebou, vpravo, vlevo), otáčíme se do protisměru a couváme.  Znovu se vracíme na kruh (luskáme) – otočíme a couváme – dokončíme sekvenci opět na kruhu.

 Tato sekvence vyjadřuje – hojnost Božího požehnání.Taky radost a veselí.

 I když jdeme různými směry – ale vždy v přítomnosti a doprovodu Boha.

Poslední sekvence je znovu na S (střed) - kroky jemenity po kruhu, vpravo a vlevo. Na středu je „plesk“-  hřbetu pravé ruky do dlaně levé ruky= potvrzení, tak je to. Tomu věříme.

 A couváme zpět na kruh malými kroky – do společného kruhu a úchopu dolu.

Podívejte se video nahrávku!

zatížení serveru