YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Modlitby

z knihy Naděje proti temnotám

kopírovat odkazautor Martin Šmídek, 24.3.2005

Modlitba z knihy Richarda Rohra: Naděje proti temnotám, konec 2. kapitoly.

JEŽÍŠ ŘÍKÁ:

„Lide můj, já jsem tebou, jsem tím, co je v tobě krásné. Já jsem tím, co je v tobě dobré a co tak ničíš. Jsem tím, co děláš tomu, co bys měl milovat. Jsem tím, čeho se obáváš, tvoje nejhlubší a nejlepší a nejvíce obnažené já. Tvoje špatnost spočívá převážně v tom, jak se stavíš k tomu, co je v tobě dobré a co je dobré v jiných – a to je opravdu špatné. Bojíš se dobra. Bojíš se mne. Zabíjíš to, co bys měl milovat. Nenávidíš právě to, co by tě mohlo proměnit a co tě promění, a ty se toho bojíš. Já jsem ukřižovaný Ježíš. Já jsem ty. A já jsem celá lidská historie.“

A MY JEŽÍŠOVI ODPOVÍDÁME:

„Pane Ježíši ukřižovaný, ty jsi můj život. Ty jsi také moje smrt. Ty jsi moje krása. Ty jsi to, čím mohu být. Ty jsi mé celé já. Ty jsi všechno to, co chci, i všechno to, čeho se obávám. Ty jsi všechno to, po čem toužím i všechno to, co odmítám. Ty jsi moje duše, tak strašně opomíjená a přehlížená.

Pane Ježíši, tvoje láska je tím, čeho se nejvíce bojím. Nemohu dopustit, aby mě někdo miloval ‚pro nic‘. Chci si lásku zasloužit. Nezasloužené důvěrné blízkosti s tebou nebo s někým jiným se hrozím. Začínám vidět, že jsem ve svém vlastním těle obrazem toho, co se děje všude. Chci se zastavit, tady a teď. Chci zastavit násilí vůči sobě samému, vůči světu, vůči komukoli, vůči tobě, můj ukřižovaný Pane. Nechci už nikdy dělat z někoho oběť. A také si nechci sám na oběť hrát. Ukázal jsi mi zcela novou cestu.

Ty sám jsi, Pane Ježíši, odmítl přibíjet na kříž, a to i za cenu, že jsi byl ukřižován sám. Nepřijímáš nikdy roli oběti, nikdy netoužíš po odplatě, šíříš kolem sebe jen odpuštění. Zatímco my na této strašné zemi vraždíme, nedůvěřujeme, útočíme a nenávidíme. Teď vidím, že to nejsi ty, koho lidstvo nenávidí; my nenávidíme sami sebe a omylem tě zabíjíme. Musím přestat křižovat tvé zraněné tělo na této zemi ve svých bratřích a sestrách, v každé formě života, ať je nevinná nebo nese vinu, úctyhodná nebo ne. My všichni jsme tvoje zraněné Tělo, a tys mě vždycky miloval právě v mé nehodnosti. Jak to, že se já ke druhým nechovám stejně jako ty?

Teď vidím, že ty žiješ ve mně a já v tobě. Zveš mne, abych opustil tento nekonečný koloběh iluzí a násilí. Ty jsi ukřižovaný Ježíš, ty mne zachraňuješ. Ve své dokonalé a trpělivé lásce ses rozhodl vstoupit do spojení se mnou. Nesnažím se předstírat, že ti rozumím. Mohu tě jen přijmout, věřit ti a stále děkovat. Jsem místem, kde přebýváš. Rozhodl ses přebývat se mnou daleko více, než jsem se já kdy rozhodl pro tebe. Lituji toho.

Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal člověkem, protože tak si nemusím předstírat, že jsem Bůh, ani se o to nemusím snažit. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal konečným a omezeným, takže si nemusím předstírat, že jsem nekonečný a neomezený. Děkuji ti, ukřižovaný Bože, že ses stal smrtelným, takže já se nemusím snažit stát se nesmrtelným. Děkuji ti, Pane Ježíši, že ses stal podřízeným, takže já nemusím předstírat svoji nadřazenost nad kýmkoliv. Děkuji ti, žes byl ukřižován za hradbami města, žes byl vyhnán a vyloučen jako hříšníci, takže se můžeš se mnou setkat tam, kde cítím, že jsem stále mimo hradby svatosti.

Děkuji ti, že ses stal slabým, takže já nemusím být silný. Děkuji ti, že jsi připustil, aby tě považovali za nedokonalého a podivného, takže já nemusím být dokonalý a normální. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi připustil, aby tě odmítli, takže se nemusím tak namáhat, abych byl přijímán a milován. Děkuji ti, že jsi byl považován za zkrachovance, takže se nemusím snažit ve svém životě předstírat, že jsem dosáhl úspěchu. Děkuji ti, že jsi se podle obvyklých náboženských i politických měřítek mýlil, takže ani já nemusím mít vždycky pravdu.

Děkuji ti, že jsi byl po všech stránkách chudý, takže já nemusím být ničím bohatý. Děkuji ti, Pane Ježíši, že jsi se stal vším tím, čím lidstvo pohrdá a čeho se bojí, takže já mohu přijmout v tobě sebe sama i jiné. Takže já mohu milovat v tobě právě to, co na sobě nejvíce nenávidím.

Ukřižovaný Ježíši, děkuji ti, že ses stal člověkem. Chci tě milovat. Potřebuji tě milovat.

Pane Ježíši ukřižovaný, ty a já jsme jedno.“

Budou nad ním naříkat jako se naříká nad jediným synem… V onen den vytryskne pramen. (Zach 12,10; 13,1)

A já, až budu vyvýšen ze země, přitáhnu všecky k sobě. (Jan 12,32)

zatížení serveru