YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Vacek, Václav: O milosrdném otci

O milosrdném otci (o marnotratném synu) Lk 15, 1-2. 11-32
Ježíš umí krásně vypravovat o Bohu.
Ježíšovi vytýkají milosrdenství. Ježíš vypráví tři podobenství … „Jedná-li takto Bůh, nemohu jednat jinak.“
V jednání Boha vůči rebelujícímu synovi - žádajícímu díl majetku vidíme „mužské“ rysy. Otec dává synovi svobodu. Je třeba, aby se syn postavil na své nohy. Každý je tvůrcem svého života. Každý je odpovědný za sebe.
V otcově přijetí marnotratného syna vidíme „ženské“ rysy Boha.
Mladší syn se naštěstí něco naučil ze svého pádu.
Starší syn je „hodný“, „poslušný“, bez rebelie a vzdoru a přesto zůstává otci vzdálen, aniž si toho je vědom.
Samozřejmě, že ani jeden ze synů není vzorem k následování… Zde nejde o vzory.
Je naším štěstím, že Bůh je milosrdný v míře, kterou nikdo z nás nemáme. Je také svobodný (ne závislý opičí láskou) vůči lidem. Nemá strach a dopřává jiným svobodu.
Jeho milosrdenství, svoboda, … jsou inspirující.
„Zbožní“ Ježíšovy doby (každé doby) zakoušejí krutost jiných (Římanů, fašistů, komunistů, teroristů, …) a přesto i oni týrají jiné (Ježíše, manželku, děti, snachy, podřízené, slabší)
Kolik lidí jsme my zbožní například dohnali k potratům a sebevraždám, protože bychom je nepřijali s nemanželským dítětem nebo pošramocenou pověstí …
Svou povýšenou a nesnášenlivou „zbožností“ a pyšnou morálkou ubližujeme druhým.
Marnotratný syn zkrachoval – a neskočil pod vlak. Nesla jej k návratu zkušenost s otcem z dětství?
Máme lidem zvěstovat - svým přátelstvím - že jsme všichni u Boha doma (doma jsem očekáván, mám své místo, nikdo se nám neposmívá, nesnižuje nás, neponižuje …
domov máme ale také vytvářet ohleduplností k jiným.)
Jestli marnotratný člověk zakusí, že se nad ním nepohoršíme my, snadněji může věřit v slitovnost Boha.
Hrozí nám nemilosrdnost k sobě. Kain, Saul pozdějších let, Jidáš …
Samozřejmě i k jiným.
„Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec.“ Lk 6, 36
„Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: `Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka´ - a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.“ Mt 1,1-5
„Na stolici Mojžíšově zasedli zákoníci a farizeové. Proto čiňte a zachovávejte všechno, co vám řeknou; ale podle jejich skutků nejednejte: neboť oni mluví a nečiní. Svazují těžká břemena a nakládají je lidem na ramena, ale sami se jich nechtějí dotknout ani prstem.“ Mt 23,2-4

Farizeus se modlil: `Bože, děkuji ti, že nejsem jako ostatní lidé, vyděrači, nepoctivci, cizoložníci, nebo i jako tento celník. Srov. Lk 18,10-14
Výmluvně mluví o falešném milosrdenství a trestuhodné slabosti 1 Kr 20. kapitola

zatížení serveru