YMCA Setkání - homepage YMCA Setkání - homepage

  změny za den   změny za týden   změny za měsíc   přihlásit se   přihlásit se emailem

Vybrané texty


Dospělý člověk

I.

Jestliže se podaří učinit krok, o němž jsme hovořili, pak se tvoří nová forma života. Tuto fázi nazveme dospělost.

Dospělost - ne jenom biologická nebo právní - je založena na tom, že člověk našel své místo jednak ve vlastní osobě, ve vlastním smýšlení, a jednak ve skutečnosti. Objevil, co to znamená stát na vlastních nohou, a rozhodl se tento postoj uskutečňovat.

Nyní se rozvíjí to, co se nazývá charakter: osobnost se vnitrně upevňuje. Člověk přestává být zatvrzelý, dokáže měnit svá stanoviska a své jednání. Znamená to ještě mnohem více: je sjednoceno živoucí myšlení, cítění a chtění s vlastním duchovním jádrem.

Na zvláštním významu teď nabývají určité hodnoty: spolehlivost v tom, co jsme převzali, schopnost dostát danému slovu, věrnost vůči těm, jejichž důvěru jsme získali, čest jako neochvějný smysl pro to, co je spravedlivé a co nespravedlivé, co je ušlechtilé a co naopak nízké, schopnost rozlišovat ve slovech, v činech, v chování a ve věcech mezi pravým a nepravým ...

Je to doba, v níž člověk objevuje to, co trvá, co se v proudu času vztahuje k věčnosti: co staví, napřimuje, drží, nese, vede vpřed. V této době člověk také objevuje, co to znamená vytvářet základy a uchovávat tradici. Zjišťuje, jak je neplodné a zároveň ubohé znovu a znovu opouštět vytčenou cestu a stále začínat něco nového.6

II.

Nyní se člověk může nazývat v plném slova smyslu “mužem”, “ženou”. Vzniká charakterní mužská nebo ženská osobnost, na niž se lze spolehnout, protože bezprostřední podněty, které na ni působí, a tok jejích citů vyústí vždy nakonec do toho, co je platné a trvalé. K nebezpečným symptomům naší doby patří skutečnost, že obraz takové osobnosti se zdá být oslaben.

S tím také souvisí rozpad rodin. K tomu, aby se člověk stal skutečným otcem nebo skutečnou matkou, nestačí pouze umění plodit nebo rodit. K tomu je nezbytná vnitřní pevnost, tichá síla rádu, stálost, schopnost pokračovat vpřed - jen na takových základech lze budovat rodinu a domov. Avšak mnozí ti, kteří jsou nositelé otcovství a mateřství a měli by držet rodinu pohromadě, nejsou žádní opravdoví muži a ženy, a postrádají dokonce vůli se jimi stát. Zevnitř ohrožená rodina může být snadno znásilňována a napadána zvenčí.

To je také důvodem vzniku nových existenčních forem. Na místo domova nastupují sběrné tábory, veřejné výchovné ústavy, penzióny, hotely ... Absence oněch kvalit budí podivný dojem, který vzniká dnes tak často, že totiž život je - navzdory nedozírnosti védy, nesmírné síle a důkladnosti techniky - v zásadě ovládán nedospělými. A z toho pramení hluboká obava, zda lidé, kteří sami tak obtížně dospívají k pravému zakořenění v sobě samých, budou schopni lidsky zvládnout vlastní moc nebo zda propadnou její síle a jejím kolektivním nositelům: státu, odborům, manažerům veřejného mínění.


zatížení serveru