YMCA YMCA Setkání

YMCA Setkání

Vybrali jsme pro vás ...

KATONTI (Nejsem hoden)

Hudba: Yonatan Razel
Zpěv: Yonatan Razel
Choreografie: Oren Eškenazi  (2013)
Text: Gen 32, 11-12, Žalm 86, 13

Gen 32, 11-12  (upravený pro text písně)

Nejsem hoden, nejsem hoden,
veškerého tvého milosrdenství a vší tvé věrnosti,
které jsi prokázal svému služebníku!

Jordán jsem překročil se svoji holí,
a teď mám dva tábory.
Vytrhni mě, prosím, vytrhni mě…
Z ruky mého bratra Ezaua.

Modlím se k tobě…
Neboť se ho bojím, aby nepřišel a nezabil mně
a matku mých dětí.

Žalm 86,13

Vždyť tvé velké milosrdenství je se mnou, 
z nejhlubšího podsvětí jsi vytrhl mou duši!

Vysvětlivky, poznámky:

Jákob se navrací po dlouholeté službě domů. Doprovází ho jeho drazí – rodina, ale i stádo a majetek. Musí se setkat s Ezauem, kterého okradl o požehnání.

Pokouší se udobřit Ezaua dary (rozdělil svůj majetek na dva tábory, aby o vše nepřišel).
Prožívá však velký strach a úzkost ze setkání.
Bojí se o život svůj i svých drahých.

Jákob však spoléhá na Hospodina, věří v Boží milosrdenství, úpěnlivě ho prosí o pomoc, ochranu, vysvobození…

Gesta:

Sekvence po kruhu: klidnější. Představuje cestu Jákoba („škrk“), volání k Hospodinu – zdvižené ruce, bloudění – balanc (pohup), otočky…

Sekvence na střed: dynamický zápas (otočky celé vpravo i vlevo), opětovné volání k Hospodinu a důvěra v jeho pomoc (zdvižené ruce)

Sekvence závěrečná po kruhu: pomalá. Vztyčená ruka=prapor Božího vítězství

Kroky tance:

Tanec je dynamický. Valčíkový rytmus kroků.
Tanec je složitější, pro srozumitelnost kroků, jednotlivých sekvencí,  je dobré se podívat na video záznam.

 

 

Miloš Vyleťal, 11.12.2017

O NEJVZÁCNĚJŠÍ VĚCI POD SLUNCEM! - Víkend pro maminky s dcerou
18.-20.5.2018

Milé ženy, 

nabízíme
oblíbený interaktivní workshop plný tvoření, improvizací a her, které mají svůj směr a napomáhají prohloubení vztahů mezi matkou a dcerou prožíváním společného času a sdílením i toho, co bylo dosud zavřené...   YMCA Setkání

je občanským sdružením zaměřeným na obnovu, zlepšení a upevnění života v rodině jako základu rozvoje jednotlivce i zdravé společnosti. Sdružení pořádá programy pro manžele, rodiče s dětmi, muže a ženy, mládež i celé rodiny.

Členové a příznivci sdružení vytváří společenství manželů a rodin, ve kterých se navzájem sdílí, vyměňují si zkušenosti a pomáhají si nést případné bolesti a těžkosti. Vychází z přesvědčení, že kvalita vzájemných vztahů, budovaných v lásce podle Božího řádu je jednou ze základních podmínek plnohodnotného lidského života.

Naše činnost je v roce 2017 podporována granty YMCA v ČR, a dary soukromých dárců.

I Vy můžete podpořit naši činnost finančním příspěvkem na účet: 
2400465447/2010 -  Hlavní účet a program Manželská setkání
2000465448/2010 - Dům setkání Albeřice    

Děkujeme.

 

Kontakt

YMCA Setkání
Miloš Vyleťal, předseda
Pivovarská 3, 794 01 Krnov
telefon : 731 625 615
e-mail: ymca@setkani.org

Další kontakty naleznete na stránce kontakty

Martin Šmídek, 20.12.2010
Facebook Domu setkání
Facebook Manželských setkání
Víte, že ...

Rodinný život

 

Poslední letošní číslo Rodinného života je věnováno mezigeneračním vztahům, a tematicky tak odkazuje k nadcházejícím svátkům. Nová rubrika „Pohledem církve“ nabízí tentokrát interpretaci čtvrtého Božího přikázání.


Několik úhlů pohledu na toto mnohovrstevnaté téma nabízejí rozhovory. Že prototypy moudrých a respektovaných pedagogů nemusíme hledat pouze ve filmech pro pamětníky, dokládá hned první z nich, v němž paní Věra Mičková rekapituluje své zkušenosti s profesní a osobnostní formací středoškoláků.


Řeckokatolický kněz Jozef Novický se pak dotýká složitostí mezigeneračních vztahů ve farnostech, kde působil, a poukazuje mj. na příkladu vlastní rodiny na hodnotu společné modlitby.

Hana Šmirková a Lucie Pokorná se dlouhodobě věnují koordinaci různých dobročinných aktivit studentů Církevního gymnázia Německého řádu v Olomouci a ve svém povídání o projektu Babičkové reflektují odhodlání mladých dělat neokázalé, a přesto mnohdy životně důležité skutky.

Číslo dále nabízí příspěvky v nepravidelné rubrice čtenářského okénka, anketu a zcela mimořádně barevný fotoreport z letošní pouti rodin na Svatém Hostýně. P. Martin Sklenář píše o poslední z kardinálních ctností, statečnosti. Nechybějí ale ani tradiční výborné texty ostatních pravidelných přispěvatelů, recept či křížovka.

Předplatné či ukázkové číslo si můžete objednat na adrese: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250, e-mail: rodinnyzivot@arcibol.cz.

, 6.12.2017
NAVRCHOLU.cz Vaše dary na účet 2400465447/2010 nám pomáhají uskutečňovat naše programy pro vás i vaše blízké